Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes 1 Korintským 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Korintským 1

26 nyní je však zjeveno prorockými Písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou.
27 Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.

1 Korintským, Kapitola 1

1 Pavel, z vůle Boží povolaný apoštol Krista Ježíše, a bratr Sosthenes
2 církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:
3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
4 Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;
5 on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
6 Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno,
7 takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus.
8 On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
9 Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
10 Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.
11 Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory.
12 Myslím tím to, že se mezi vámi říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu.
13 Je snad Kristus rozdělen? Což byl Pavel za vás ukřižován? Nebo jste byli pokřtěni ve jméno Pavlovo?
1 Korintským 1

14 Děkuji Bohu, že jsem nikoho z vás nepokřtil kromě Krispa a Gaia;
15 tak nemůže nikdo říci, že jste byli pokřtěni v moje jméno.
16 Pokřtil jsem i rodinu Štěpánovu. Jinak už nevím, že bych byl ještě někoho pokřtil.
17 Kristus mě totiž neposlal křtít, ale zvěstovat evangelium, ovšem ne moudrostí slov, aby Kristův kříž nepozbyl smyslu.
18 Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží.
19 Je psáno: `Zahubím moudrost moudrých a rozumnost rozumných zavrhnu.´
20 Kde jsou učenci, kde znalci, kde řečníci tohoto věku? Neučinil Bůh moudrost světa bláznovstvím?
21 Protože svět svou moudrostí nepoznal Boha v jeho moudrém díle, zalíbilo se Bohu spasit ty, kdo věří, bláznovskou zvěstí.
22 Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
23 ale my kážeme Krista ukřižovaného. Pro Židy je to kámen úrazu, pro ostatní bláznovství,
24 ale pro povolané, jak pro Židy, tak pro Řeky, je Kristus Boží moc a Boží moudrost.
25 Neboť bláznovství Boží je moudřejší než lidé a slabost Boží je silnější než lidé.
26 Pohleďte, bratří, koho si Bůh povolává: Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených;
27 ale co je světu bláznovstvím, to vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré, a co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné;
28 neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic -
Počet veršů v Bibli je 31 167.