Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Sínajské poušti ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země. Numeri 1,1›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Numeri 1

33 Nebude se prohlížet, je-li dobrý či špatný, a nezamění se za jiný; jestliže jej pak přece zamění, bude ten i onen svatý. Nesmí být vyplacen."
34 Toto jsou příkazy, které vydal Hospodin Mojžíšovi pro syny Izraele na hoře Sínaji.

Numeri, Kapitola 1

1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi na Sínajské poušti ve stanu setkávání prvního dne druhého měsíce ve druhém roce po jejich vyjití z egyptské země.
2 "Pořiďte soupis celé pospolitosti Izraelců podle čeledí otcovských rodů. Ve jmenném seznamu bude každý jednotlivec mužského pohlaví
3 od dvacetiletých výše, každý, kdo je v Izraeli schopen vycházet do boje. Ty a Áron je spočítáte po oddílech.
4 Za každé pokolení bude s vámi jeden muž, vždy představitel otcovského rodu.
5 Toto jsou jména mužů, kteří budou stát při vás: za Rúbenův kmen Elísúr, syn Šedeúrův,
6 za Šimeónův Šelumíel, syn Suríšadajův,
7 za Judův Nachšón, syn Amínadabův,
8 za Isacharův Netaneel, syn Súarův,
9 za Zabulónův Elíab, syn Chelónův,
10 za Josefovce, za Efrajimův kmen Elíšama, syn Amíhudův, za Manasesův Gamlíel, syn Pedásurův,
11 za Benjamínův Abídan, syn Gideóního,
12 za Danův Achíezer, syn Amíšadajův,
13 za Ašerův Pagíel, syn Okranův,
Numeri 1

14 za Gádův Eljásaf, syn Deúelův,
15 za Neftalíův Achíra, syn Énanův."
16 To byli zástupci pospolitosti, předáci otcovských pokolení; ti byli veliteli izraelských šiků.
17 Mojžíš a Áron přibrali tyto muže uvedené jménem.
18 Prvního dne druhého měsíce svolali celou pospolitost, aby všichni hlásili svůj původ podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán každý jednotlivec od dvacetiletých výše,
19 jak přikázal Hospodin Mojžíšovi. Spočítal je na Sínajské poušti.
20 Synové Rúbena, Izraelova prvorozeného, byli uvedeni ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
21 Z Rúbenova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet šest tisíc pět set.
22 Šimeónovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; z nich povolaní do služby byli zapsáni do jmenného seznamu, každý jednotlivec mužského pohlaví od dvacetiletých výše, každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
23 Z Šimeónova pokolení bylo povolaných do služby padesát devět tisíc tři sta.
24 Gádovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
25 Z Gádova pokolení bylo povolaných do služby čtyřicet pět tisíc šest set padesát.
26 Judovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
27 Z Judova pokolení bylo povolaných do služby sedmdesát čtyři tisíce šest set.
28 Isacharovci ve svých rodopisech podle čeledí otcovských rodů; do jmenného seznamu byl zapsán od dvacetiletých výše každý, kdo byl schopen vycházet do boje.
Počet veršů v Bibli je 31 167.